23 آگوست 2020

هزینه ترجمه ناتی

هزینه ترجمه ناتی دارالترجمه ناتی حامی اکسیر هزینه مهر ناتی به ازای هر مدرک 25000 هزار تومان دریافت می شود. به منظور سهولت بررسی، قیمت های جدول […]
31 جولای 2020

تخفیف ترجمه رسمی با مهر مترجم

تخفیف ترجمه رسمی با مهر مترجم دارالترجمه حامی اکسیر برای ترجمه هر یک از مدارک تخفیف قابل توجهی (حداقل 12 هزار تومان) در نظر گرفته است […]
31 جولای 2020

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم  دارالترجمه حامی اکسیر با توجه به شرایط اقتصادی دشوار فعلی و به منظور کاستن از هزینه هایی که متقاضیان مهاجرت […]
25 جولای 2020

تخفیف تعرفه ترجمه ناتی در دوران کرونا

تخفیف تعرفه ترجمه ناتی در دوران کرونا دارالترجمه ناتی اکسیر، ارائه دهنده خدمات گوناگون ترجمه من جمله ترجمه ناتی استرالیا هزینه مهر ناتی به ازای هر […]