24 آوریل 2021

تعرفه ترجمه رسمی 1400

تعرفه ترجمه رسمی 1400 ترجمه رسمی چیست؟ ترجمه ای را ترجمه رسمی می گویند که در سربرگ مخصوص قوه قضائیه و با مهر مترجم رسمی مورد […]
16 مارس 2021

8 مارس 2021

ترجمه ناتی ارازن در غرب تهران

ترجمه ناتی ارزان در غرب تهران ترجمه ناتی ناتی (NAATI) مخفف National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (مرجع ملی اعتباربخشی مترجمان کتبی و مترجمان شفاهی) […]
8 مارس 2021

ترجمه ناتی ارزان در تهران

ترجمه ناتی ارزان در تهران ترجمه ناتی ناتی (NAATI) مخفف National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (مرجع ملی اعتباربخشی مترجمان کتبی و مترجمان شفاهی) می […]