31 جولای 2020

تخفیف ترجمه رسمی با مهر مترجم

تخفیف ترجمه رسمی با مهر مترجم دارالترجمه حامی اکسیر برای ترجمه هر یک از مدارک تخفیف قابل توجهی (حداقل 12 هزار تومان) در نظر گرفته است […]
31 جولای 2020

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم  دارالترجمه حامی اکسیر با توجه به شرایط اقتصادی دشوار فعلی و به منظور کاستن از هزینه هایی که متقاضیان مهاجرت […]