31 جولای 2020

تخفیف ترجمه رسمی با مهر مترجم

تخفیف ترجمه رسمی تا عید 1400 تمدید شد دارالترجمه رسمی حامی اکسیر هزینه ترجمه مدارک با مهر مترجم رسمی در جدول ذیل ارائه شده است. قیمت […]
31 جولای 2020

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم  دارالترجمه حامی اکسیر با توجه به شرایط اقتصادی دشوار فعلی و به منظور کاستن از هزینه هایی که متقاضیان مهاجرت […]