توجه: قیمت و تعرفه ترجمه ناتی در ماه آذر 1398 در دارالترجمه ناتی اکسیر به شرح ذیل می باشد.

الف: قیمت ها به هزار تومان است.

ب: قیمت ها با احتساب تخفیف بوده و نهایی می باشند.

ت: هزینه های اعلامی دربرگیرنده ی هزینه مهر ناتی نیز می باشند.

ث: برای محاسبه هزینه ترجمه مدارک خود فقط کافیست هزینه های ذیل را با توجه به مدارک خود جمع نمایید.

ج: تخفیف زیر صرفا برای مدت محدود می باشد.

ح: زمان تحویل برای دو مدرک، حداکثر سه روز و برای سه تا پانزده مدرک، حداکثر یک هفته می باشد.