ناتی (NAATI) چه مرجعی است؟


ناتی شرکتی با مسئولیت محدود است که نه دولت استرالیا مجتمعاً مالک آن می باشند. شرکت ناتی توسط هیات مدیره ای که از سوی نه دولت مذکور منتصب می شوند اداره می گردد. NAATI مخفف عبارت The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd به معنای “مرجع ملی اعطای مجوز رسمی به مترجمان کتبی و همزمان” می باشد.

مأموریت شرکت ناتی، همانطور که در اساسنامه آن قید شده است، برقراری استاندارد های ملی رفیع در حوزه ترجمه کتبی و همزمان می باشد تا بدین طریق مجموعه ای از مترجمین کتبی و همزمان رسمی و تأیید شده که بنحو مقتضی پاسخگوی نیاز های متغیر متقاضیان هستند حاصل آید.

تمرکز اصلی شرکت ناتی صدور پروانه های رسمی برای افرادی است که تمایل دارند بعنوان مترجم کتبی یا شفاهی فعالیت نمایند. فعالیت شرکت ناتی رقابت پذیریِ صنعت ترجمه کتبی و همزمان را ارتقاء می بخشد و به برقراری ارتباط و تعامل مابین تمامی اعضای جامعه کمک می نماید.