ممهور شدن مدارک به مهر ناتی استرالیا چه مزایایی در بر دارد؟

 

افرادی که متقاضی تحصیل ویا مهاجرت به استرالیا و نیوزیلند هستند در خصوص ترجمه اسناد و مدارک خویش دو راه پیش رو دارند: آنها می توانند اقدام به ترجمه رسمی با اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نمایند یا ترجمه اسناد و مدارک خود را به مترجم ناتی استرالیا بسپارند.

در صورتی که ترجمه اسناد و مدارک به روش اول یعنی توسط مترجم رسمی ایران و با تأییدات دادگستری و امور خارجه صورت گیرد معتبر خواهد بود و دیگر نیازی به مهر دیگر من جمله مهر ناتی نخواهد بود. البته روش اول در مقایسه با روش دوم، ترجمه با مهر ناتی، هزینه و زمان بیشتری می طلبد.

و اما روش دوم. از آنجا که مهر ناتی استرالیا مهری است که در استرالیا و نیوزلند دارای اعتبار فراوان است و این مهر تنها به مترجمان مجربی که توانسته باشند مراحل دشوار اعطای مجوز ناتی را پشت سر گذارند اعطاء می شود لذا اسناد و مدارک ترجمه شده توسط مترجم رسمی ناتی و ممهور به مهر ناتی وی نزد تمامی مراجع و مقامات استرالیایی معتبر و مورد قبول می باشد.