ترجمه رسمی چیست؟ در ابتدا برای تعریف باید بگوییم که ترجمه رسمی یکی از انواع ترجمه هاست که سند یا متن ترجمه شده برای سیستم های قضایی مورد تایید است. این ترجمه باید توسط مترجم دادگستری ترجمه شود یعنی این مترجم توسط دادگاه ها و نهاد های قضایی تایید شده و دارای مدرک معتبر باشد. ترجمه رسمی انواع مختلفی دارد ، که به 10 دسته ی کلی تقسیم میشود.
1 ) ترجمه رسمی اسناد مربوط به احوال شخصیه 2 ) ترجمه رسمی اسناد 3 ) ترجمه رسمی مدارک تحصیلی 4 ) ترجمه رسمی گواهی های آموزشی 5 ) ترجمه رسمی اسناد مربوط به شرکت ها 6 ) ترجمه رسمی گواهی های آموزشی 7 ) ترجمه رسمی گواهی های کار 8 ) ترجمه اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور 9 ) ترجمه رسمی امور مربوط به اتباع بیگانه 10 ) ترجمه رسمی گواهی های متفرقه

ترجمه رسمی شناسنامه

برای ترجمه رسمی شناسنامه با تائیدات دادگستری و امور خارجه باید موارد ذیل را مد نظر قرار دهید:

  1. برای ترجمه رسمی شناسنامه، اصل شناسنامه باید به دارالترجمه تحویل داده شود. ترجمه از روی کپی شناسنامه امکان ندارد، حتی اگر کپی موجود، کپی مصدق دفترخانه باشد. 

  2. برای افرادی که سن آنها بالای 15 سال است، شناسنامه حتما باید دارای عکس باشد.

  3. عکس شناسنامه باید دارای مهر باشد و مهر نباید دستخورده باشد.

  4. در صورت تاهل دارنده شناسنامه، باید به نکات ذیل توجه شود: الف: در صورتی که شناسنامه قدیمی باشد، در قسمت مربوط به ازدواج، حتما باید امضا و مهر برجسته دفتر ازدواج درج شده باشد. ب: در صورتی که شناسنامه جدید باشد و ازدواج پس از صدور شناسنامه جدید صورت گرفته باشد، قسمت مربوط به ازدواج حتما باید دارای امضا و مهر برجسته دفتر ازدواج باشد. ج: در صورتی که ازدواج قبل از صدور شناسنامه جدید صورت گرفته باشد، قسمت مربوط به ازدواج باید دارای مهر و امضای ثبت احوال باشد. در صورتی که شناسنامه شخص متاهل، فاقد مهر و امضا های فوق باشد، شناسنامه قابل ترجمه و تائید نخواهد بود. در صورتی که شناسنامه شما، حسب مورد، فاقد امضا و مهر برجسته دفتر ازدواج باشد باید به دفتر ازدواج مذکور مراجعه کرده و از سردفتر بخواهید قسمت ازدواج را مهر برجسته نماید.

  5. از آنجائیکه هر واقعه مندرج در شناسنامه باید به مهر و امضای مرجع مربوطه رسیده باشد، اگر در قسمت فرزندان اطلاعاتی درج شده باشد، اطلاعات مربوط به هر فرزند می باید دارای مهر و امضای ثبت احوال باشد. در صورت فقدان مهر و امضای ثبت احوال، شناسنامه قابل ترجمه و تائید نخواهد بود. اگر قسمت اطلاعات فرزندان شناسنامه شما فاقد مهر و امضای ثبت احوال است، به ثبت احوال مربوطه مراجعه نموده و پس از مهر و امضا، شناسنامه خود را برای ترجمه رسمی به دارالترجمه تحویل دهید.
  6. نکته دیگری که در ترجمه رسمی شناسنامه به کرات شاهد آن هستیم، اشتباه در اطلاعات درج شده است. بیشترین میزان اشتباه در قسمت فرزندان مشاهده می شود. معمولا کدملی فرزندان ناقص یا اشتباه نوشته می شود. از دیگر اشتباهات رایج در شناسنامه، اشتباه در درج تاریخ عقد یا شماره ثبت ازدواج می باشد. بهترین و خردمندانه ترین اقدام آن است که قبل از تحویل شناسنامه خود برای ترجمه، اطلاعات همسر و فرزندان خود را دقیقا بررسی نمایید و در صورت یافتن اشتباهی در آنها ابتدائا نسبت به رفع اشتباهات و نواقص اقدام نمایید.
  7. در صورتی که در شناسنامه شما خط خوردگی یا محو شدگی وجود دارد، برای رفع خط خوردگی به مرجع مربوطه (در صورت خط خوردگی در قسمت ازدواج، به دفتر ازدواج مربوطه؛ و در صورت خط خوردگی در سایر قسمت ها، به ثبت احوال) مراجعه نمایید تا سردفتر یا مسئول ثبت آن خط خوردگی یا محو شدگی را توضیح دهد. در صورتی که خط خوردگی توسط سردفتر ازدواج توضیح داده شود، سردفتر باید مهر برجسته خود را نیز در قسمت اصلاحی نقش کند. و اگر خط خوردگی توسط ثبت احوال توضیح داده شود، در قسمت اصلاحی باید مهر و امضای ثبت احوال درج شود.
  8. باید توجه داشته باشید که دارالترجمه طبق دستورالعمل ترجمه ملزم است اطلاعات مندرج در مدرک ارائه شده را همانطور که هست ترجمه نماید. بعبارت دیگر اگر مثلا شماره ملی فرزند در شناسنامه به اشتباه درج شده باشد، امکان درج شماره ملی صحیح در ترجمه وجود ندارد، مگر پس از اصلاح اشتباه مذکور.