شرایط تأیید اسناد و مدارک

 • شناسنامه
 • 1. تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها باید توسط مترجم ترجمه شود.
  2. شناسنامه اشخاص بالای 15 سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
  3. چنانچه در شناسنامه واقعه ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت "تا تاریخ .......... ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده است" توسط مترجم الزامی است.
  4. قید شماره سریال و ممهور بودن عکس شناسنامه توسط مترجم الزامی است.
  5. در صورت المثنی بودن شناسنامه، ذکر کلمه "المثنی" در ترجمه شناسنامه الزامی است.
  6. تصویر شناسنامه در صورت ترجمه می شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.
  7. شناسنامه متوفی با ارائه اصل شناسنامه باطل شده متوفی قابل ترجمه و تأیید است.

 • کارت ملی
 • 1. اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

 • گواهی فوت
 • 1. اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است.
  2. در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران، گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه رسمی و تأیید را دارد.

 • گواهی تجرد
 • 1. گواهی تجرد باید صادره از سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور باشد. 2. گواهی تجرد با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است.

 • گواهی ولادت
 • 1. گواهی ولادت اتباع ایرانی تا 15 روز پس از صدور قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است. 2. گواهی پزشک یا بیمارستان با تأیید نظام پزشکی و ارائه شناسنامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد. 3. گواهی ولادت اتباع خارجی با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.

 • سند ازدواج
 • 1. سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تأیید است. 2. گواهی های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی) که در ایران ازدواج نموده اند قابل ترجمه و تأیید می باشد. در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور با ارائه شناسنامه و ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می باشد. 3. اقرار به زوجیت در صورتی ترجمه و تأیید می شود که مثل اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد. 4. ازدواج موقت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

 • سند طلاق
 • 1. سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • 1. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قابل ترجمه و تأیید است. 2. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 3 ماه از تاریخ صدور برای ترجمه اعتبار دارد.

 • کارت پایان خدمت و معافیت
 • 1. اصل کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی قابل ترجمه و تأیید است. 2. پشت کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت باید ترجمه شود. 3. کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت قابل تأیید نیست. 4. گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می باشد.

 • گواهینامه رانندگی
 • 1. گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأیید می باشد. 2. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد. 3. برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی بلامانع است.

 • سند مالکیت
 • 1. سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است. 2. کلیه نقل و انتقالات سند مالکیت اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن باید ترجمه گردد. 3. کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

 • ارزیابی املاک
 • 1. گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه حسب مورد در صورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه با ارائه سند ملک قابل ترجمه و تأیید است.

 • استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک
 • 1. استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد و املاک منطقه قابل ترجمه و تأیید می باشد.

 • اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری
 • 1. اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهمور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تأیید است.

 • بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیر منقول
 • 1. بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطور کلی در ادارات دولتی تنظیم می شود قابل ترجمه و تأیید است. 2. بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونی های مسکن و شرکت های ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی و فیش های واریزی وجه قابل ترجمه و تأیید می باشد. 3. مبایعه نامه تنظیمی در آژانس های معاملات املاک قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

 • وکالتنامه
 • 1. وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بیش از یک سال شمسی گذشته باشد. 2. اگر از تاریخ تنظیم وکالتنامه بیش از یک سال شمسی گذشته باشد تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. 3. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. 4. وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. 5. وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نمی باشد و نیاز به رای دادگاه دارد. 6. وکالتنامه های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

 • تعهدنامه
 • 1. تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهمور به مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تأیید است به شرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد. 2. اگر در اقرارنامه مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأیید الزامی است. 3. برای ترجمه و تأیید اقرار به فرزند خواندگی، رای دادگاه باید ارائه شود. 4. برای ترجمه و تأیید اقرار به تجرد، گواهی تجرد از ثبت احوال باید ارائه شود. 5. برای ترجمه و تأیید اقرار به زوجیت، سند ازدواج یا شناسنامه باید ارائه گردد. 6. برای ترجمه و تأیید اقرار به مالکیت، سند مالکیت باید ارائه شود. 7. برای ترجمه و تأیید اقرار به نسبیت، رای دادگاه باید ارائه شود.

 • استشهادیه
 • 1. استشهادیه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. 2. بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی، تجرد و استشهادیه های علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست. 3. در برخی از استشهادیه ها، حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است. 4. استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید ست. 5. استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تأیید می شود که سن والدین از 60 سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از 18 سال کمتر داشته باشد. 6. استشهادیه باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

 • احکام دادگاه ها
 • 1. اصل حکم قطعی و غیر قطعی دادگاه ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطور کلی اوراق قضائی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورت استعلام از مرجع قضائی، با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رای قطعی قابل ترجمه و تأیید می باشد. 3. آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور بدلیل نیاز به ابلاغ ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی قابل ترجمه و تأیید است.

 • اجرائیه و تعهدات ثبتی
 • اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و غیره صادره می شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

 • اجرائیه و تعهدات ثبتی
 • اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و غیره صادره می شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

 • مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)
 • کلیه مدارک مقاطع تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی به مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.
 • تأییدیه مدرک تحصیلی
 • 1. تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، در صورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است. 2. در صورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه ها، مترجمین قبل از تأیید اداره امور مترجمان رسمی اجازه ترجمه سند را ندارند.
 • مدارک کاردانی
 • 1. مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط موسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه ها، که حسب مورد، به تأیید ادارات کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است. 2. مدارک کاردانی صادره از دانشگاه ترتیب معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.
 • کارت دانشجویی
 • کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.
 • ارزشنامه های تحصیلی
 • ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربری داخلی) قابل ترجمه و تأیید نیست مگر اینکه مرجع صادر کننده بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.
 • مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.
 • مدارک صادره از وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشنامه ها)
 • دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.
 • مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه
 • مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.
 • مدارک صادره از دانشاه آزاد اسلامی (دانشنامه ها)
 • 1. دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریز نمرات صادره از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است. 2. دانشنامه های رشته پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1. گواهی های صادره مربوط به اساتید و اعضاء هیات علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.
 • سرفصل دروس
 • سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد حسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.
 • مدارک صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی
 • 1. مدارک صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی
 • 1. گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و موسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی وقت (زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) صادر گردیده است، با رعایت مفاد مصوبه شماره 432-3/9/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت صدور مدارک معادل از تاریخ 3/9/1377 به صورت زیر قابل ترجمه و تأیید است: الف: گواهینامه صادره در قالب معادل یا دارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماً باید قبل از تاریخ 3/9/1377 صادر گردیده باشد. ب: شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان ها و موسسات فوق الاشاره الزاماً باید در متن گواهینامه قید شده باشد. ج: عبارت" این گواهینامه برای ترجمه ارزش ندارد" در گواهینامه های مزبور درج نشده باشد. د: دارنده گواهینامه، نامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود را ارائه نماید. 2. سایر گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی یا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای داشتن قابلیت ترجمه و تأیید باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
 • مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران
 • مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران با تأیید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور
 • مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.
 • مدارک صادره از آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش پرورش
 • اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش، پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای
 • 1. گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید می باشد. 2. اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید است. چنانچه در کارت مذکور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل مدرک الزامی است.
 • گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی
 • گواهی های صادره از سوی مراجع دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان
 • گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می شوند با تأیید آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های آموزش کوتاه مدت شرکت های خصوصی
 • گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی مجوز فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های آموزش کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی
 • گواهی آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • گواهی های صادره از موسسات خصوصی
 • گواهی های صادره از موسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای قرار دارند قابل ترجمه و تأیید نمی باشد زیرا اینگونه موسسات صرفاً می توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند و هنرجویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شوند.
 • گواهی های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت
 • گواهی های آموزشی ساعتی در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که در متن آن مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضاء شده باشد. گواهینامه های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت صادره از دانشگاه ها با مهر دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.
 • اساسنامه، صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها
 • اصل اساسنامه و کپی برابر با اصل آن توسط ثبت شرکت ها و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت ها قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • اوراق سهام شرکت های سهامی عام
 • اوراق سهام شرکت های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.
 • اوراق سهام بورس
 • اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید است.
 • اوراق سهام شرکت های سهامی خاص یا بیمارستان ها
 • اوراق سهام شرکت های سهامی خاص یا بیمارستان ها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان در صورتجلسه شرکت یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت ها قابل ترجمه و تأیید است.
 • روزنامه رسمی
 • اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های مالیاتی
 • 1. گواهی های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. 2. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می باشد. 3. شرکت ها و موسسات حسابرسی در صورتی می توانند برای شرکت های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. 4. اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.
 • لیست بیمه
 • لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.
 • لیست بیمه
 • 1. گواهی های صادره از شرکت های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است. 2. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.
 • قرارداد های شرکت های خصوصی
 • قرارداد های تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.
 • قرارداد های صادرات و واردات
 • قرارداد های شرکت های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.
 • قرارداد های بخش دولتی
 • قرارداد های بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نماید.
 • کارت اقتصادی
 • کارت های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه و تأیید است.
 • کارت بازرگانی
 • 1. کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است. 2. رونوشت برابر با اصل کارت بازرگانی که توسط مترجم رسمی انجام گردیده است قابل تأیید است.
 • گواهی کار از موسسات و ادارات دولتی
 • گواهی های کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان
 • گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات
 • گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری
 • گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های کار صادره از داروخانه ها
 • گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های کار صادره از شرکت ها
 • 1. گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. 2. در صورتی که در گواهی های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد ارائه اصل مستند الزامی است. گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها گواهی های کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان
 • گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

  گواهی های کار صادره از دفاتر اسناد رسمی گواهی های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهی های کار افراد شاغل در دفترخانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

  گواهی های کار صادره از واحد های صنفی مختلف 1. گواهی های کار صادره از واحد های صنفی با تأیید اتحادیه های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوط قابل ترجمه و تأیید است. 2. گواهی های کار صادره برای اتباع خارجه مستلزم ارائه اصل پروانه کار یا موافقت کتبی وزارت کار می باشد.
 • کارت واکسیناسیون
 • 1. کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است. 2. گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود) در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می شود.
 • پرونده بهداشتی دانش آموزان
 • گواهی های بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی و آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.
 • قبوض آب، برق، تلفن و گاز
 • اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تأیید است.
 • فیش های حقوقی
 • 1. فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید می باشد. 2. فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی و ارائه گواهی کار مربوطه قابل ترجمه است.
 • موجودی های حساب های بانکی
 • 1. گواهی موجودی حساب های بانکی تا مبلغ 000 000 100 ریال تنظیمی در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است. 2. گواهی های گردش مالی حساب های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد. 3. گواهی های موجودی حساب صادره از موسسات مالی و اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی با شرایط فوق قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • گذرنامه
 • 1. ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم، قابل تأیید در قوه قضائیه می باشد. 2. گذرنامه های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن از قابلیت فوق برخوردار است.
 • گواهینامه های دریانوردی
 • 1. گواهینامه های دریانوردی با مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. 2. رونوشت برابر با اصل گواهینامه های دریانوردی که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می باشد.
 • احکام قهرمانی در رشته های ورزشی
 • احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات
 • 1. بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر و امضای گمرک یا سازمان هواپیمایی کشوری قابل ترجمه و تأیید است. 2. بارنامه های صادره از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تأیید است.

  گواهی های کشتیرانی گواهی های صادره از شرکت کشتیرانی جهموری اسلامی ایران با مهر و امضای شرکت کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

  خرید و فروش کشتی 1. اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل تأیید و ترجمه است. 2. اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه در ایران قابل ترجمه و تأیید است. 3. در صورتی که قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
 • گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری
 • گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد با تأیید کانون وکلای دادگستری مربوط یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های فرهنگی هنری
 • 1. گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می باشد. 2. گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا موسسات هنری به استناد مجوز های صادره از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز موسسه در امور فرهنگی هنری قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی مربوط به روستا های دور افتاده
 • گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و ..... با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های بهداشتی
 • گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی و دارویی به خارج از کشور با تأیید معاونت غذا و دارو یا دانشگاه های علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

  گواهی استاندارد اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابل ترجمه و تأیید است.

  تقدیرنامه تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است. لکن در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط بر ارائه اصل مدرک مورد استناد است.