ترجمه رسمی چیست؟ در ابتدا برای تعریف باید بگوییم که ترجمه رسمی یکی از انواع ترجمه هاست که سند یا متن ترجمه شده برای سیستم های قضایی مورد تایید است. این ترجمه باید توسط مترجم دادگستری ترجمه شود یعنی این مترجم توسط دادگاه ها و نهاد های قضایی تایید شده و دارای مدرک معتبر باشد. ترجمه رسمی انواع مختلفی دارد ، که به 10 دسته ی کلی تقسیم میشود.
1 ) ترجمه رسمی اسناد مربوط به احوال شخصیه 2 ) ترجمه رسمی اسناد 3 ) ترجمه رسمی مدارک تحصیلی 4 ) ترجمه رسمی گواهی های آموزشی 5 ) ترجمه رسمی اسناد مربوط به شرکت ها 6 ) ترجمه رسمی گواهی های آموزشی 7 ) ترجمه رسمی گواهی های کار 8 ) ترجمه اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور 9 ) ترجمه رسمی امور مربوط به اتباع بیگانه 10 ) ترجمه رسمی گواهی های متفرقه